"O eroare este cu atât mai primejdioasă, cu cât conține mai mult adevăr."
Henri Frederic Amiel
Home ~ Prezentare ~ Istoric

Istoricul Liceului

?coala a fost înfiin?at? pentru a preg?ti înv???tori ?i educatoare care s? acopere necesarul de cadre didactice din Vrancea, în înv???mântul pre?colar ?i pregimnazial. La nivel na?ional actul de na?tere este Legea instruc?iei publice din 1864, care a dus la înfiin?area de ?coli normale, care au func?ionat pân? în 1948, când au fost înlocuite cu ?colile pedagogice de înv???tori, apoi cu liceele pedagogice. Prima ?coal? Normal? din Foc?ani a ap?rut în 1870 - pân? atunci elevii din jude?ul Putna fiind trimi?i ca bursieri la ?colile specializate din jude?ele limitrofe ?i la Bucure?ti si Ia?i. 

?coala Normal? din Foc?ani a avut o experien?? zbuciumat?, de multe ori întrerupt? din motive materiale sau din cauza reorganiz?rilor administrative. 
Perioade:
* 1870 - 1873 
* 1914 - 1916 
* 1919 - 1932 sub numele de ?coala Normal? 
* 1934 - 1941 
* 1949 - 1955 sub numele de ?coala Pedagogic?; 
* 1969 - 1981 sub numele de Liceul Pedagogic; 
* 1990 - 2001 - sub denumirea de ?coala Normal?; 
* 2001 - ----- - sub denumirea de Liceul Pedagogic "Spiru Haret". 

În 1870, cu sprijinul Societ??ii pentru înv???tura poporului român se va semna actul de na?tere a primei ?coli Normale din Foc?ani. Cursurile vor fi inaugurate la 22 noiembrie 1870, în casele domnului Trifan Boiu, iar Societatea pentru înv???tura poporului român va trimite oficialit??ilor jude?ene invita?ii la inaugurarea cursurilor. ?coala va func?iona "în casele din dosul tribunalului, unde fusese mai înainte ?coala de fete din Moldova", în timp ce profesorii vor fi recruta?i de la Gimnaziu. Nou înfiin?at?, ?coala Normal? are ?i foarte multe greut??i. Pe lâng? lipsa profesorilor, recruta?i de la Gimnaziu, a unui local propriu, ?coala are greut??i cu internatul înfiin?at, ce cuprindea doar 20 de elevi, pu?in fa?? de nevoile comunelor ce duceau lips? de "înv???tori ap?i". Ministrul Cultelor ?i Instruc?iunii Publice va subven?iona ?coala cu suma de 5.000 lei, la solicitarea neobositei Societ??i pentru înv???tura poporului român. De altfel aceast? societate, care contribuie la înfiin?area unei atât de necesare ?coli Normale în jude?ul Putna, va veghea permanent asupra desf??ur?rii activit??ii acesteia. Va face invita?ii la inaugurarea cursurilor, la examenele de sfâr?it de an, sau la examenele de absolvire. 

În 1873 Societatea pentru înv???tura poporului român comunica Prefecturii Putna c? prima serie de elevi ai ?colii Normale a absolvit cursurile. Dintre absolven?i, 4 sunt din jude?ul Tecuci, 7 din Râmnicu S?rat ?i 20 din jude?ul Putna. În 1876 Ministerul Instruc?iunii Publice cere Prefecturii Putna 3 candida?i care "s? voiasc? a studia ca elevi interni unul la ?coala Normal? primar? "Carol I" din Bucure?ti ?i 2 la ?coala Normal? "Vasile Lupu" din Ia?i", ace?tia trebuind a se obliga s? se întoarc? la ?colile comunale ca înv???tori de gradul I. Iat? deci c? dup? 1873, în lipsa unei ?coli Normale locale, înv???torii se vor forma la ?colile Normale din ?ar?. Ap?rut? din nevoia de a da satelor înv???tori, "purt?tori de lumin? ?i adev?r", ?coala Normal? î?i reia activitatea în 1914. Estompându-se amintirea vechii ?coli Normale, aceast? reluare a activit??ii dup? o atât de lung? întrerupere apare în con?tiin?a contemporanilor drept o inaugurare. 

Din 1919 ?coala Normal? are de înfruntat greut??i enorme, neavând nici local, nici corp didactic, nici materialele necesare unui internat. Începând cu anul 1920, noul director al ?colii Normale, S. M?nd?chescu, va solicita Ministerului Instruc?iunii, Prefecturii Putna, ajutor în acordarea de spa?iu pentru internat, ?i chiar construirea unui nou local pentru ?coal?. Ajutor important va primi ?coala Normal? din partea lui I. P. R?dulescu-Putna, reprezentant în Parlament al jude?ului, care, intervenind pe lâng? secretarul general al Ministerului Instruc?iunii P. V. Hane?, va ob?ine înscrierea în buget a sumei de 2.000.000 lei pentru construirea unui local propriu. În ciuda greut??ilor, care determin? mul?i elevi s? se retrag?, ?coala fiind chiar pe cale s? se desfiin?eze, activitatea continu? în anul ?colar 1921-1922, chiar cu rezultate deosebite. Elevii au organizat sâmb?ta ?ez?tori literare, coruri, piese de teatru, se organizeaz? chiar ?i un cor religios al elevilor, activitatea anual? încheindu-se cu o serbare în prezen?a p?rin?ilor, elevilor ?i autorit??ilor ora?ului. 

Noul an ?colar, 1922-1923 readuce în aten?ia conducerii ?colii, director fiind S. M?nd?chescu, vechile ?i mereu actualele probleme: localul ?colii, localul internatului, corpul profesoral. ?coala Normal? devenise cu atât mai important? cu cât, dup? unirea Basarabiei, Bucovinei ?i Transilvaniei cu România se sim?ea în aceste zone nevoia de personal didactic calificat. Num?rul elevilor ce se îndreapt? c?tre ?coala Normal? este în acest an mai mare: 150 candida?i pentru 45 de locuri, în timp ce anul anterior fuseser? 35 de candida?i pentru 50 de locuri. Pe lâng? interesul pentru meseria de înv???tor, elevii sunt acum atra?i ?i de faptul c? ?coala are un nou sediu, putând func?iona normal, al?turi de internat. Construc?ia unui local propriu pentru ?coala Normal? va începe în 1923, ministrul Instruc?iunii de atunci, Anghelescu, fiind cel ce va pune piatra fundamental?, în luna septembrie. În acela?i an, 1923, ?coala Normal? va fi împropriet?rit? cu 30 ha, terenul fiind folosit de elevii ?colii pentru practic? agricol?, ?tiut fiind c? se preg?teau a fi înv???tori în mediul rural, dar era ?i surs? de venituri pentru ?coala Normal?. 

În 1924 va ie?i de pe b?ncile ?colii Normale prima serie de înv???tori de dup? r?zboi, ce vor fi trimi?i cu prec?dere în provinciile unite cu România, unde se sim?ea nevoia de personal didactic specializat. Vor termina apoi înc? ?apte serii de absolven?i (câte 40 de înv???tori) din care majoritatea vor constitui corpul de înv???tori al jude?ului Putna ?i al celor limitrofe. Criza economic? va determina guvernul s? desfiin?eze un num?r de ?coli Normale din ?ar?, printre acestea num?rându-se ?i ?coala Normal? din Foc?ani, desfiin?at? la 20 decembrie 1932. Va fi reînfiin?at? în 1934. În acest an Prefectura Putna face cunoscut Prefecturilor Rm. S?rat, Br?ila ?i Tecuci reînfiin?area ?colii Normale din Foc?ani, al c?rei concurs de admitere se va ?ine la 10 septembrie 1934. În acela?i an Legiunea de jandarmi Putna este somat? de Ministerul Instruc?iunii Publice s? evacueze localul ?colii Normale din Foc?ani pentru a i se putea face la timp repara?iile necesare în vederea deschiderii ?colii. Noul ministru al instruc?iunii, C. Anghelescu deplânge în 1934 reducerea num?rului de înv???tori ca urmare a crizei economice. 

Pân? în 1929 - se arat? într-o circular? a ministrului Instruc?iunii - în fiecare an se înfiin?au 2-3.000 posturi noi de înv??ori, a?a încât puteam spera ca într-un viitor apropiat, în câ?iva ani, s? complect?m cei 75.000 de înv???tori de care ?ara are nevoie. Ori de la 1929, ?i pân? ast?zi - 1934 - în loc ca num?rul înv???torilor ?i al ?colilor primare s? sporeasc?, a?a cum cere nevoia culturii celor 3 milioane de copii în vârst? ?colar?, num?rul înv???torilor s-a redus cu peste 3.000, iar activitatea de luminare ?i prop??ire a ?coalei, aproape s-a suprimat. În 1940, în urma cutremurului, ?coala Normal? va avea din nou de suferit, Ministerul Culturii Na?ionale hot?rând suspendarea cursurilor, elevii terminând ?coala la Gala?i. 

În perioada 1914-1941, ?coala Normal?, una dintre ?colile de elit? ale jude?ului, era totodat? printre pu?inele ?coli ce dispuneau de o ?coal? de aplica?ie internat, cu o sec?ie de copii surdo-mu?i. Între 1930-1941 ?coala Normal? va avea 215 absolven?i, dintre care: 
*1929-1930 - 40 absolven?i; 
*1930-1931 - 26 absolven?i; 
*1931-1932 - 21 absolven?i; 
*1935-1936 - 24 absolven?i; 
*1936-1937 - 29 absolven?i; 
*1937-1938 - 14 absolven?i; 
*1938-1939 - 25 absolven?i; 
*1939-1940 - 20 absolven?i; 
*1940-1941 - 16 absolven?i. 

Printre ?colile din Foc?ani, ?coala Normal? se va deta?a ca o ?coal? de elit?. Ca urmare a Legii Înv???mântului din 1948, ?colile Normale vor fi înlocuite cu ?coli Pedagogice de înv???tori, durata studiilor fiind de 4-6 sau 5 ani. Se primeau absolven?i ai ?colilor generale de 7 ani. În Foc?ani, ?coala Pedagogic? de înv???toare, ce relua tradi?ia ?colii Normale, va fi înfiin?at? în 1949 prin transformarea Licelului Industrial de fete. În 1955 ?coala Pedagogic? de fete va fi transferat? la Bârlad, datorit? reorganiz?rii administrative. Primele clase au fost formate din fostele eleve ale Liceului Industrial de fete, îns? din 1950 se va organiza un concurs de admitere special pentru ?colile pedagogice. Din 1955 ?i pân? în 1969 nu a mai func?ionat în Foc?ani nici o ?coal? cu profil pedagogic, elevii doritori s? urmeze cursurile unei asemenea ?coli fiind îndruma?i spre Bârlad. 

Prin Legea Înv???mântului din 1969, ?colile pedagogice sunt transformate în Licee pedagogice cu durata studiilor de 5 ani ?i reorganizate prin Decretul 207/1977, durata studiilor ajungând la 4 ani. Aceste licee aveau ?i scoli primare ?i gradini?e de aplica?ie. Între 1969-1981 va func?iona ?i în Foc?ani un Liceu Pedagogic, iar în perioada 1969-1973 ?i un Institut Pedagogic. Liceul Pedagogic î?i va crea curând, datorit? profesorilor s?i, un nume de prestigiu printre liceele din ora?. Profesorii Liceului Pedagogic, avându-l o lung? perioada de timp director pe domnul Chiriac Valeriu, vor crea prin activitatea domniilor lor prestigiul acestei ?coli. Elevii liceului se vor face remarca?i prin rezultatele ?colare, prin participarea la olimpiade, prin rezultatele ob?inute la admiterea în facult??i, dar ?i prin activitatea cultural?. ?i ca un exemplu, amintim înfiin?area în 1976 a unui cor al Liceului, condus de domnul profesor Sandulachi, care va ob?ine în 1976 un premiu II la un concurs desf??urat la Piatra Neam? ?i un premiu I în 1979 la un concurs între Liceele Pedagogice. Din p?cate îns?, în 1981, Liceul Pedagogic va fi desfiin?at. Î?i va relua activitatea, sub numele de ?coala Normal?, dup? 1989, cu o parte din colectivul de cadre didactice al Liceului Pedagogic, la care s-au ad?ugat noi profesori, unii dintre ei fo?ti elevi ai Liceului. 

Concluzii 

?coala Normal? din Foc?ani a avut o existen?? de multe ori întrerupt? din motive materiale sau din cauza reorganiz?rilor administrative. Astfel ea a func?ionat între 1869-1873, 1914-1916, 1919-1932, 1934-1941 sub numele de ?coala Normal?, între 1949-1955 sub numele de Scoala Pedagogic? de fete ?i între 1969-1981 sub numele de Liceul Pedagogic. ?i-a reluat activitatea, sub vechea denumire, ?coala Normal?, în 1989. Înfiin?at? în 1869, la ini?iativa unui grup de profesori de la Gimnaziul Foc?ani ?i cu sprijinul Societ??ii pentru în???tura poporului român, ea î?i va înceta activitatea în 1873, când se încheie prima perioad? a existen?ei ?colii Normale. În 1914 va fi reînfiin?at?. Dar trecuse o atât de mare perioad? de timp din 1873, încât contemporanii vorbesc acum despre prima ?coal? Normal? din Foc?ani. Dup? numai 2 ani, în 1916 activitatea ?colii va înceta temporar din cauza r?zboiului ?i va fi reluat? în 1919. 

Criza economic? ce afecteaz? ?i România din 1929 va fi cauza încet?rii activit??ii ?colii în 1932, ca urmare a unei hot?râri guvernamentale, ce afecta ?i alte ?coli Normale din ?ar?. Din 1934, când î?i va relua activitatea, ?i pân? în 1941, existen?a ?colii va fi întrerupt?. Anii de r?zboi, la care se adaug? cutremurul din 1940, determin? încetarea activit??ii în 1941 ?i transferarea elevilor la Gala?i. În 1949 apare o nou? ?coal? cu profil pedagogic, prin transformarea Liceului Industrial de fete în ?coala Pedagogic?. ?i aceasta dispare în 1955, ca urmare a reorganiz?rii administrative, elevii fiind transfera?i la Bârlad. Din 1969 ?i pân? în 1981 preg?tirea înv???torilor ?i educatoarelor va fi realizat? de nou înfiin?atul Liceu Pedagogic, la care se adaug? între 1969-1973 ?i un Institut Pedagogic. Desfiin?at în 1981, Liceul î?i va relua activitatea sub numele de ?coala Normal? în 1989. Prin profesorii ce au predat la ?coala Normal? din Foc?ani, prin elevii ce au absolvit cursurile acestei ?coli, ea a fost întotdeauna o ?coala de prestigiu a ora?ului Foc?ani. Absolven?ii ?colii Normale, deveni?i înv???tori, au dus adesea o munc? de apostoli la sate, mai ales în perioada de dup? 1873 ?i pân? la Marea Unire. 

Dup? 1918, cei mai mul?i dintre absolven?i au mers în provinciile unite cu România, reluând munc? de apostolat a înainta?ilor lor. Mul?i dintre ei au participat la r?zboiul de reîntregire, al?ii la cel de al doilea r?zboi mondial. Profesori ?i elevi au creat prestigiul ?colii Normale de-a lungul timpului. Dup? 1989 s-a reînnodat tradi?ia ?colii Normale. Colectivul de cadre didactice este în majoritate format din profesorii Liceului Pedagogic din perioada 1969-1981, la care s-au ad?ugat al?i profesori, unii dintre ei fo?ti absolven?i ai Liceului. Ast?zi, ?coala Normal? este recunoscut? ca o ?coal? de renume a jude?ului. 

Prin profesorii ce au predat la ?coala Normal? din Foc?ani, prin elevii ce au absolvit cursurile acestei ?coli, ea a fost întotdeauna o ?coal? de prestigiu a ora?ului Foc?ani.
Copyright © 2012 Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Focşani.
Toate drepturile rezervate.
bijuterii pietre semipretioase